Мониторингов доклад за образованието и обучението в България на Европейската комисия за 2017 г.

16.11.2017

Том 2 от Обзора на образованието и обучението за 2017 г. включва двадесет и осем отделни
доклада за държавите. Въз основа на най-актуалните количествени и качествени данни, в
него са представени и оценени основните нови и съществуващи мерки на политиката във
всяка държава — членка на ЕС, като се акцентира върху новостите от средата на 2016 г.
нататък. Така той допълва други източници на информация, които предоставят описания на
националните системи за образование и обучение.
В раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на
образованието и обучението. В раздел 2 накратко се посочват основните предимства на
националната система на образование и обучение и основните предизвикателства пред нея.
Раздел 3 е съсредоточен върху причините за неравенствата в образованието и мерките за
насърчаване на приобщаването, като се основава по-специално на данни от Програмата на
ОИСР за международно оценяване на уменията за 2015 г. (PISA), както и новостите в областта
на преждевременното напускане на училище и образованието и грижите за децата в ранна
възраст. В раздел 4 е представен преглед на инвестициите в образованието и обучението. В
раздел 5 се разглеждат политиките за модернизиране на училищното образование, в това
число, наред с другото, учителската професия, цифровите и езиковите умения. В раздел 6 са
представени мерки за модернизиране на висшето образование. Накрая, в раздел 7 са
обхванати професионалното образование и ученето за възрастни.


(.pdf) ЕК: Мониторинг на образованието и обучението в България - 2017
Език: Български
Автор: -Европейска комисия


За училища За учители Всички възрастови групи Цели за устойчиво развитие