Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“

Контакти:

address София 1505, ул. Алеко Константинов 25
website www.arci-ngo.org
email cneshkova@arci-ngo.org

Мисия и цели:

АРГИ подкрепя развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Дейност и инициативи:

АРГИ организира и провежда образователни инициативи, свързани с глобално образование, с фокус деца между 5-9 годишна възраст. Инициираме „уроци на открито“, с цел да стимулираме способността на децата да учат от опит и нагледно да се въвеждат въпросите на глобалното развитие чрез онагледяване на понятията за взаимосвързаност, устойчивост и справедливост. Провеждаме инициативи за изграждане на връзки и комуникация с местни производители на хранителни продукти и занаятчии, по теми достъпни за най-малките. Реализираме обучения за педагогически кадри в предучилищна и начална училищна степен. Работим върху създаването на специализирани учебни материали за подпомагане на преподаватели в предучилищен и начален курс за въвеждане на теми от глобалното образование чрез използване на интерактивни методи и учебни ресурси.Провеждаме дейности за насърчаване изграждането на партньорски взаимоотношения с родителите и семействата, така, че да да бъдат активни участници в процесите на обучение и възпитание на малчуганите.

Повече информация на www.arci-ngo.org

Обучения:

Обучения за учители в предучилищна и начална училищна степен. В обученията могат да участват също психолози, директорите на учебните заведения, представители на НПО, родители и др.

Теми: Глобално образование за най-малките

Целеви групи: Ученици, Преподаватели, Родители