13. Незабавни действия срещу климатичните промени

17.12.2015

Какво трябва да постигне светът до 2030 година?
• Да се повиши във всички страни способността да се адаптират към рискове и стихийни бедствия, свързани с климатичните промени.
• Да се включат мерки за борба с климатичните промени в националните стратегии и планове.
• Да се повиши равнището на образование, осведомеността и развитието на човешкия потенциал по въпросите за смекчаване на последствията от изменение на климата.

Занимание: “Мрежови връзки за климатични промени”

Цел на заниманието:
Да се прави критична оценка на обясненията относно човешката намеса в климатичните промени; да се откриват взаимовръзките между обясненията; да се разбира размерът на всяко от предизвикателствата.


(.pdf) Незабавни действия срещу климатичните промени
Език: Български
Автор: Европейска година за развитие


За ученици За учители Взаимозависимост Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за ученици Устойчиво развитие Цели за устойчиво развитие