Целите на хилядолетието за развитие

  1. Тема: Целите на хилядолетието за развитие /ЦХР/
  2. Подходяща за час по: География и икономика, 9 клас, История, 10 и 11 клас, Етика и Право, 10 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците да започнат да разсъждават върху възможни начини за справяне с реално съществуващи проблеми в тяхната общност или в световен мащаб. Учениците да започнат да се запознават с ЦХР и с усилията на международната общност за подобряване на условията на живот.
  4. Очаквани резултати: учениците могат да изброят Целите на хилядолетието за Развитие и могат да обобщят кои са основните проблеми, които стоят зад тях.

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

Целите на хилядолетието за развитие

 Понякога постигането на личните цели може да бъде предизвикателство, което не зависи от нас, а от външни условия. За да можем ние да мечтаем, да си поставяме цели и да ги постигаме, освен действия от наша страна, е необходимо да има добри условия на живот в общността, която може да бъде както в нашия град и в нашата държава, така и в света.

 

Какво е общност?

Това е група от хора, живеещи на едно място и обединени от общо управление и общи цели на развитие. Може да бъде местна общност (напр. в града), но също и национална или международна общност.

 

Какви външни условия – условия в града и в държавата, в света, в който живеем, са необходими, за да бъде възможно реализирането на твоите цели?

-          Ето някои от тях: Мир, Училище, Администрация, Здравна помощ, Работа за семейството, Пътища, Електричество.

 

Целите на хилядолетието за развитие

Всички хора по света имат свои мечти и си поставят цели. Обаче, необходимите условия, за да могат тези мечти да станат реалност, не са еднакво добри във всички страни по света. Ако няма мир или водата не достига, ако няма училище, или път, тогава твоите мечти за образование, за работа и дори за добро здраве биха били напразни. Твоите цели не биха се реализирали, колкото и да се трудиш и да полагаш усилия. Ето защо, хората от различни общности и страни по света си поставят обществени цели и се стремят да подобрят условията на живот в своите страни или да помогнат на други общности.

 

През 2000 година Организацията на Обединените Нации (ООН) направи анализ, за да разбере кои са проблемите, които са причина много общности по света все още да живеят трудно и хората да нямат възможност да си поставят цели и да ги постигат. Те определиха осем проблемни сфери от живота, в които е необходимо да се работи за прогрес и да се постигнат конкретни резултати. Тези осем области са бедност, образование, равни права за мъжете и жените, здраве на децата, здраве на бъдещите майки, болести и епидемии, околна среда, помощ за страните, които се нуждаят (т.нар. развиващи се страни). В тези сфери правителството на всяка една държава трябва да постигне подобрение, което може да бъде измерено. Така се роди идеята за Целите, които да показват какво конкретно трябва да се постигне, за да можем да кажем, че има подобрение във всяка от тези осем проблемни области. Тъй като това е работа, за която е необходимо време, беше определено, че тя трябва да бъде свършена до 2015 година. Или за петнадесет години правителствата трябва да са постигнали тези цели, а именно:

 

Цел 1: Да изкореним бедността и глада

Цел 2: Всички деца да започват и да завършват начално образование

Цел 3: Да гарантираме, че жените имат равни права с мъжете

Цел 4: Да намалим детската смъртност

Цел 5: Да подобрим здравето на бъдещите майки

Цел 6: Да се борим с болести като СПИН, малария и други

Цел 7: Да осигурим устойчиво развитие на околната среда

Цел 8: Глобално партньорство за развитие

 

Тогава всички хора трябва да могат да посрещнат основните си нужди и да живеят по-добре. Въпреки, че 2015 година е близо, малко вероятно е всички тези осем Цели да бъдат постигнати от всички държави. Има сериозен напредък, но все още е необходимо да бъде направено много.

 

Какво е направено до момента?

През последните десетилетия организации и експерти разработват различни програми за действие, така наречените политики за развитие н общностите, които са в нужда, за да подобрят здравето, образованието, икономиката, прехраната и условията на живот. За да се реализират такива програми за развитие са необходими знания, с които да се планират действията и финансови средства, с които да се изпълнят тези действия. Много страни, които имат нужда, нямат достатъчно средства или знания. Затова е важно държави и организации, които имат възможност, да помогнат. Най-голямата международна организация, която работи за политики за развитие е Организацията на Обединените Нации.

Задача: Моите обществени цели

Време: 15 мин.

Необходими материали: Лист и химикал

Работа с целия клас

Предизвикайте учениците – ако ти си човекът, от когото зависи определянето на целите за твоята общност, какви цели би определил ти самият? В рамките на 10 мин. помислете върху следните въпроси:

-          Какво е общност?

-          Какво харесваш най-много в твоята общност, което ти помага да живееш добре, там където си?

-          Какво не харесваш и би искал да промениш, за да се подобри твоят и животът на другите?

-          Какви цели би си поставил в тази връзка?

-          Кои са малките стъпки, които би предприел, за да започнеш и да реализираш промяната?

Нека учениците да споделят това, което са написали с останалите от класа. Кои са общите неща, които те откриват в своите отговори? Кои са общите цели?

 

Задача: Мисловни карти на ЦХР

Време:  20 мин.

Необходими материали: текст за Целите на хилядолетието за развитие – ЦХР, маркери и флипчарт или химикал и лист хартия, скоч.

Работа в осем групи

Разделете класа на осем групи и дайте на всяка по една от Целите. Нека всяка група да направи списък с всичко, което те смятат, че е свързано с тази Цел. Могат да са действия, предмети, изречения, ключови думи. Обяснете, че в тази игра мненията и идеите на всеки трябва да се уважат и запишат. Колкото повече идеи събере групата, толкова по-добре.

Когато всички са готови, помолете учениците да подредят флипчартите (или листата) на дъската или на стената. Нека всички да разгледат резултатите. Сега помолете двама доброволци да оградят повтарящите се ключови думи или фрази. Със сигурност ще има доста повторения. Дискутирайте.

Примерни въпроси за дискусия:

-          Коя според вас е най-важната от всичките осем Цели?

-          Може ли една Цел да бъде постигната, без това да даде отражение и върху останалите?

-          Можем ли да работим по няколко Цели едновременно? Ако «да», в какво е предизвикателството?

-          Защо има толкова много повтарящи се идеи и ключови думи?

Задача: Осем Цели, два сценария

Време:  15 мин.

Необходими материали: въвеждащ текст за Целите на хилядолетието за развитие –химикал и лист хартия.

Работа в групи

Разделете класа на групи – поне четири, може и по двойки. Нека на лист хартия децата да си направят таблица с три колони – първата е за съответната цел, втората е със заглавие Ако я постигнем и третата Ако не я постигнем. Нека учениците да напишат накратко какво би се случило при тези два противоположни сценария за всяка цел. Нека да представят.

  

Публикувано в Гимназиална, Хоризонтални цели за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.