Децата имат правото да бъдат защитени от насилие

 Цел: Учениците да осмислят проблема за насилието в училище и да придобият увереност за реакция срещу насилието.

 Децата имат правото да бъдат защитени от насилие

 Когато говорим за здравословен начин на живот, обикновено не се замисляме за това, че здравето не означава само липса на болест. Чувството на защитеност и сигурност също допринася за нашето здраве.

Едно от правата на децата, определено в Конвенцията за правата на детето е правото на закрила от насилие.

 Какво представлява насилието

Насилието се появява, когато някой използва силата си и властта си да нарани някой друг, но не без да иска, а съзнателно. Насилието включва заплахи и действия, които могат да навредят. Вредата може да бъде нанесена върху самочувствието, психиката и тялото. Вредата, която някой може умишлено да нанесе върху себе си също е вид насилие.

Запомни, че:

• Насилието над децата никога не е правилно

• Насилието над деца може да се предотврати

• Възрастните са отговорни да не допускат насилието над деца

 Децата имат правото да бъдат защитени от насилие

Как да се защитим от насилието в училище

 • Можем да се организираме на групи и да се движим близо до нашия съученик, когото тормозят. Така ще сме повече и ще е по-трудно да го тормозят.
 • Можем да се организираме и да поискаме в училище да има начин да докладваме за случай на тормоз
 • Можем да създадем наш клуб или училищен парламент и да поискаме от учителите и директорите да се създадат и спазват правила за добро поведение между учениците.
 • Можем да помолим учителите да говорят повече за тормоза в училище в часовете на класа.
 • Можем да агитираме по-големи ученици, родители или учители да поговорят с насилника.

 

Запомни, че:

Каквото и да предприемете с твоите съученици, първо трябва да бъде съгласувано с възрастните – родители, учители, директор.

Автор на текста по темата е Стефан Йорданов, експерт по детска закрила в Център за приобщаващо образование

 Цитат на деня

„Ненасилието не означава бездействие, ненасилието не означава, че си слаб. Ненасилието е усилена работа и търпение да победиш с мир.”

Неизвестен

 

Казана дума

Насилие – Внимание! възможните форми на насилие над дете не се ограничават само до физическо насилие – нараняване и малтретиране. За съжаление, често се срещат емоционално и сексуално насилие, вкл. занемаряване, пренебрежително отношение, експлоатация, детски труд, злоупотреби чрез интернет, използване на изображения на деца в интернет, които биха могли да ги поставят в риск, както и злоупотреба с доверие.

 Идея за ваше проучване

Вместо проучване, този път ви предлагаме да действате. Можете да изработите няколко пощенски кутии за анонимни писма за тормоз в училище или извън него. Вземете картонени кутии, например от обувки, или от хранителни продукти. Облепете ги и ги надпишете, така че да се вижда за какво служат. Поставете кутиите в скрити части на училището. Нека съучениците ви да ги използват, за да информират за опити за тормоз спрямо тях. Можете да обявите, че кутиите ще се отварят в края на всяка седмица.

 

 

 

Задача: Проучване – Малък въпросник за тормоза в училище

Време: от 1 ч. до няколко часа, в зависимост дали задачата ще се изпълни само в класа, или учениците биха искали да я реализират в целия випуск.

Необходими материали: Предварително подготвени копия на въпросника, който учениците – участници в краткото проучване да попълнят.

Работа с целия клас, или само с доброволци.

За нуждите на задачата са необходими ученици – анкетьори, както и ученици – респонденти, тези които са съгласни да отговорят на въпросите. Това могат да са едни и същи ученици. Раздайте анкетите на анкетьорите със следните инструкции:

Попитайте вашите съученици дали биха искали да отговорят на няколко въпроса за тормоза в училище. Ако някои вече са попълнили анкетата веднъж, не ги питайте отново. Ако някои от тях откажат, благодарете им и потърсете други. Запомнете, че не бива да разгласявате информацията, споделена ви от учениците, които сте анкетирали. Това е лична тайна и те ще разчитат на доверието между вас. Обяснете им го преди да зададете въпросите. Консултирайте се с възрастни – родители, учители или директора на училището. Не предприемайте никакви действия без техните подкрепа и съвети.

След като съберете отговорите, разгледайте ги в час. Използвайте отговорите, за да разберете има ли проблем с тормоза във вашето училище и помислете как бихте могли да се справите с него.

 

Малък въпросник за тормоза в училище

 

 1. Някой някога тормозил ли те е в училище?
 2. Ако да, колко често се е случвало това
 • Веднъж на месец или по-рядко
 • Веднъж на месец или по-често
 • Веднъж седмично
 • По-често от веднъж седмично

 

 1. Ако ти се е случвало да те тормозят, какъв вид тормоз е бил?
 • Физически
 • С обидни думи
 • Съученици са те изключвали от компанията и заниманията си
 • По интеренет
 • Друг вид тормоз /посочи какъв/

————————————————————————————————————

Автор на задачата и на въпросника по темата е Стефан Йорданов, експерт по детска закрила в Център за приобщаващо образование

 

Задача: Разрешаваме конфликт без насилие

Време: 20 мин.

Необходими материали: достатъчно пространство в класната стая.

Работа в четири групи.

Внимание! Имайте готовност някои ученици да бъдат по-чувствителни към темата.

Дискутирайте темата за насилието. Какво представлява, в какви форми може да се прояви, насърчете учениците да помислят не само за физическо, но и за вербално насилие, заплаха и тормоз.

Разделете класа на четири групи. Обяснете, че групите ще дискутират ситуации на насилие, които те са забелязали, или в които са участвали. След като изберат една, всички ученици от групата ще трябва да я пресъздадат в своеобразна „снимка”, само със статични жестове и мимики, без звук или движение и да я представят на другите. Дайте им 10 минути.

Нека всяка група да представи своята снимка. Останалите да коментират какво виждат. Напомнете им да го направят със сериозност и респект към темата.

След това учениците ще се върнат в групите си, за да обсъдят и да представят друга снимка, която показва как този конфликт може да се разреши без да бъде използвано насилие.

Нека всяка група да покаже как би разрешила конфликта. Нека останалите групи първо коментират какво са видели. След това нека представящата група обясни на всички идеята си за излизане от конфликтната ситуация. Обяснете, че обикновено има повече от един начин да се излезе от дадена конфликтна ситуация, без да се използва насилие.

 

Можете да продължите дискусията със следните примерни въпроси:

-          Случвало ли ти се е някога да бъдеш в ситуация, в която е имало насилие?

-          Трудно ли беше да се намери решение без насилие? Как?

-          Как се почувства като част от снимката?

-          По-лесно ли беше да си част от снимката, представяща мирното решение?

-          Какви са причините, които карат хората да проявяват агресия и насилие?

-          Как може да се избегне насилие в трудна ситуация?

-          По какво можеш да познаеш дали една ситуация може да стане повод за насилие?

-          Има ли човешки права за не-насилие?

-          Защо те са важни?

-          Как могат да се пазят?

 

Нека децата да разберат, че насилието в училище, или извън него, може да бъде спряно, ако те говорят с Вас, с родител или друг възрастен. В случай, че забележат признаци или чуят за някой от техните съученици, който проявява насилие или ако имат причина да се съмняват, че става дума за планирано насилие, те трябва да са сигурни, че трябва да говорят и че това дори понякога може да спаси нечий живот.

 

Задача: Нашите стъпки към толерантност

Време: 15 мин.

Необходими материали: Листове хартия А4, толкова на брой, колкото са учениците, маркери или химикали, тиксо, стена в класната стая или в коридора на училището, на която имате разрешение да лепите с тиксо.

Работа с целия клас.

Раздайте листата. Нека всеки ученик да очертае отпечатък от едно свое стъпало върху хартията. По възможност без обувката, за да не се цапа хартията. Дайте им 5 минути да дискутират какви стъпки можем да предприемем, за да има толерантност и да живеем в разбирателство в нашата общност, град, държава или в света. Нека всеки да запише поне една от своите идеи в очертанията на стъпалото. Залепете листовете на стената. Дискутирайте вашите стъпки към толерантност.

 

Публикувано в Прогимназиална, Цел 8: Глобално партньорство за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.