Цел 7 Осигуряване на устойчива околна среда

  

  1. Тема: Цел 7 Осигуряване на устойчива околна среда
  2. Подходяща за час по: Биология, 8 и 9 клас, География и икономика, 8, 9, 10 клас, Етика и Право, 10 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
  3. Цели: Учениците да дискутират основни проблеми в опазването на околната среда.
  4. Очаквани резултати: Учениците разбират понятия като устойчиво развитие и могат да направят връзка между индивидуалния избор при консумация на продукти, климатичните промени и опазването на околната среда.

 

Цел 7 Осигуряване на устойчиво развитие            

“Ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели назаем от нашите деца”. Поговорка

Фактите
За период от 10 години, между 1990 и 2000 г., горите в света са намалели с около един милион квадратни километра, което представлява почти десет пъти територията на България. Причините са, преди всичко, изсичане на дървета и превръщането на териториите в земеделски земи.

Общите усилия на всички държави по света са насочени към ограничаване изтъняването на озоновия слой, който ни предпазва от вредните лъчи на слънцето. Те доведоха до намаляване на използвания хлорофлорвъглерод с цели 80% за 10 години.

Полярните ледове се топят два пъти по-бързо от 1988 г., което може да доведе до покачване нивото на световния океан с цели 27 см. до 2100 г.

Тъй като населението на земята се увеличава, нараства и нуждата от природни ресурси, което води до по-бързото им изразходване, без да има възможност да бъдат генерирани нови такива ресурси. Бедната част от населението в света е най-силно засегната от нарушаване на природното равновесие, в сравнение с  населението, което живее в развитите страни в света и което с потреблението си най-много допринася за замърсяване на природата.

Основните проблеми

Ерозия на почвите

Това е проблем най-вече в развиващите се страни, но също така и в развитите и намалява възможността за производство на земеделски култури. Причините са различни: изсичане на дърветата, култивиране на едни и същи земеделски култури всяка година, прекомерна употреба на изкуствени торове, неправилно изхвърляне на отпадъците, превръщането на обработваемите земи в жилищни терени.

 

Увеличаващ се брой на хората, живеещи в колиби в перифериите на градовете.
Въпреки, че 60 % от населението в развиващите се страни живее в селски райони, все повече хора се преместват да живеят в или около града. Градовете се разширяват, а това подлага на изпитание градската инфраструктура и допринася за увеличаване на замърсяванията. Освен това, голям брой от тези хора живеят именно в перифериите на градовете при изключително лоши битови условия, без достъп до чиста вода, в пренаселени квартали. Необходими са средства за планиране на градовете, за нови домове, за използване на алтернативни енергийни източници и за канализация, за да могат градовете да отговорят на нуждите на нарастващото население в тях.

 

Замърсяване и климатични промени

Замърсяването на въздуха, водата и почвите може да има сериозни последици за здравето на хората и за възможностите да се произвеждат земеделски култури. Индустриалното производство е причина за увеличаване на въглеродния диоксид в атмосферата, което пък е в основата на климатичните промени. Повишаване на температурите, по- честите и продължителни засушавания и топенето на полярните ледове се отразяват негативно на възможностите за производство на храни. Хората в развиващите се страни са най-зависими от земеделието, те са и най-потърпевши от климатичните промени. Това означава, че заради благоденствието на една част от населението на света, ние жертваме природата и живота на друга, по-голяма част от хората.

 

Защо е проблемно опазването на природата?

Често за опазването на природата не се отделя нужното внимание и средства. За това са отговорни правителствата, бизнесът и гражданите. За много правителства откриването на нови работни места, развитието на индустриално производство, инвестициите в земеделие, което произвежда големи количества продукция, са по-важни от това, водата или въздухът да не се замърсяват. От другата страна са гражданите, които купуват продукти, консумират и изхвърлят отпадъци.

 

Какво означава устойчиво развитие?

Необходимо е да намерим правилния начин да използваме природните ресурси и да произвеждаме, без да пречим на природата и с грижа за тези, които ще живеят на нашата планета след нас – нашите деца. Тогава развитието ни ще бъде устойчиво.

 

Как да постигнем устойчиво развитие?

Като произвеждаме повече продукти с по-малко ресурси. Като използваме в производството материали, които са вече преработени (стъклото, хартията, пластмасата), така им даваме втори живот, не замърсяваме природата и не сечем  дървета. Животът на хората в развитите държави никога не е бил по-лесен от сега. Технологиите, колите, телефоните ни помагат да се движим бързо и да научаваме всичко веднага. Пластмасовите опаковки, бутилки и продукти за еднократна употреба са толкова удобни. Но вече знаем – всичко това е с твърде висока цена за нашата природа.

 

 

 

БАНГЛАДЕШ


Историята на Кабир

Преливането на реки и наводненията са често срещани в много райони на Бангладеш. През последните 20 години, обаче, те започват да стават повече и по-разрушителни. След наводненията през 2000 г. над 30 милиона хора останаха без дом.

Много учени са убедени, че наводненията ще се случват все по-често, заради промените в климата. Поради глобалното затопляне, причинено от човешката дейност, ледовете се топят, валежите се увеличават и това причинява наводнения. Милиони хора ще трябва да емигрират, за да търсят подслон и храна, тъй като домовете им ще бъдат разрушени.

Кабир е на 40 години и е прекарала целия си живот в Гатерпар, село разположено в северната част на Бангладеш. Семейството й отглежда ориз и юта. През деветдесетте години на 20 в. река Дарла, която минава през селото, увеличава притока си и започва да се разлива върху земеделската земя, която семейството на Кабир обработва. За да се спаси, Кабир вече три пъти мести дома си по-далече от реката, заедно със съпруга и двете си деца. Тъй като те не могат да отглеждат никакви земеделски култури, нямат и никакви приходи.

През 2000 година придошлата река отнася всичко, което семейството има. Те успяват да се спасят с лодка. Оттогава живеят в наколно жилище, изградено от палмови листа. Освен тях още 200 семейства са загубили домовете си заради наводненията.

  

 

 

Задача: Нашите отпадъци

Време: 10 мин.

Необходими материали: Предварително нарисувани две кофи за боклук на дъската или на флипчарт.

Работа в 2 или 3 групи.

Първо нека целият клас да дискутира:

-          Какво изхвърлят у дома, или в училище? Нека не пропуснат и електроуреди, като стари телефони или телевизори и други отпадъци, които не се изхвърлят всеки ден, но въпреки това, се превръщат рано или късно в отпадъци.

-          Какво е органичен и какво неорганичен отпадък?

Органичните отпадъци се разлагат с времето, неорганичните – не. Какви примери за органични и за неорганични отпадъци могат да дадат?

-          Какво би направило боклукът на едно домакинство различен от боклука на друго домакинство?

-          Къде отиват отпадъците?

-          Как би се променил боклукът, ако учениците сами отглеждат своята храна?

 

Сега нека двете групи да се заемат с кофите, нека да нарисуват вътре в кофата в единия край отпадъци, които са органични, а в другия неорганични. Най-отгоре да поставят отпадъци, които могат да се използват многократно, напр. бутилки, пликове, кутии.

Нека групите да призоват към намаляване и рециклиране на отпадъците. За целта, нека групите да нарисуват свое лого и свой слоган на кампанията.

Предложете им да направят свой план на класа как да намалят наполовина отпадъците, които изхвърлят в училище, или да организират разделно изхвърляне с три отделни кофи в тяхната класна стая, които след това да депозират разделно. Ако имат проблем, могат дори да се свържат с местната община, за да поискат контейнери за училището.

 

Задача: Историята на Кабир

Време: 15 мин.

Необходими материали: въвеждащ текст Историята на Кабир.

Работа с целия клас.

Дискутирайте историята на Кабир. Примерни въпроси за дискусия:

Колко често се налага семейството да се мести?

Каква е пряката причина за това?

А коя е непряката причина?

Какви са последствията за начина на живот на всички?

Какво можем ние, като граждани на планетата, да направим, за да ограничим климатичните промени?

 

Публикувано в Гимназиална, Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.