Човешки права

 1. Тема: Човешки права
 2. Подходяща за час по: История, 10 и 11 клас, Етика и Право, 10 клас, Философия, 11 клас, Свят и личност, 12 клас, Час на класа
 3. Цели: Учениците да научат повече за целите на Декларацията за правата на човека. Учениците да научат за връзката между права и основни човешки потребности.
 4. Резултати: Учениците могат да изброят основни права, както и основните принципи, които стоят зад тези права.

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ

Човешки права

“Нашият живот губи смисъл, в мига, когато започнем да мълчим за нещата, които имат значение”.

Мартин Лутер Кинг, борец за човешки права, 20 в.

 

Генералната асамблея на ООН е част от Организацията на обединените нации, в която са представени правителствата на почти всички държави по света. Генералната асамблея обсъжда важни въпроси за всички държави и граждани. На 10 декември, 1948 година Генералната асамблея приема Универсалната декларация за правата на човека. Това е документът, който определя най-важните неща, от които всеки човек на планетата има нужда, за да може да живее нормално и достойно. Декларацията представлява своеобразен стандарт, който е еднакъв за всички хора по света. Тя съдържа 30 права, всяко от които съответства на човешка потребност.

Приета от Генералната асамблея на ООН, Декларацията представлява само израз на намерение на отделните държави, тъй като решенията на Генералната асамблея нямат характера на закон. За да може Декларацията да влезе в сила във всяка отделна държава, така че хората да знаят, че тези техни основни права са защитени, Декларацията за човешки права е необходимо да бъде включена в законите на всяка страна. Не всички държави, обаче, са приели тази Декларация в своите закони.

 

Веднага след като приема Декларацията, ООН кани всички държави да информират за нея своите граждани и най-вече, учениците в училищата. В много страни по света тя се изучава в училище, тъй като се смята за изключително важна в нашето ежедневие.

 

Декларацията за правата на човека се основава на ценности като справедливост, достойнство, честност, равенство и уважение. Това са ценности, които са близки на всеки човек и които съществуват от столетия. В тази връзка човешките права имат няколко основни характеристики:

-          Човешките права са еднакви за всички хора, винаги и навсякъде по света. Затова ги наричат универсални.

-          Те са и неделими. Никой не може да отнеме някое право, защото е по-маловажно.

-          На всяко от човешките права съответства и отговорност. Това е отговорността да се зачита правото на другите. Затова човешките права са взаимни, а когато взаимно пазим правата си, ние сме солидарни.

 

Човешките права могат да бъдат групирани в зависимост от областта, която защитават:

- граждански и политически – защитават възможността за участие в политически, граждански и религиозни организации и за свободно изразяване на мнение

- икономически, социални и културни – тези права гарантират минимален стандарт на живот, достъп до храна, здравна грижа, образование

 

Човешките права отговарят на основните човешки потребности и гарантират, че човек може да живее достойно. Често ние не си даваме сметка, че приемаме човешките ни права за гарантирани. Ние имаме достъп до чиста вода, достатъчно храна, можем да ходим на училище, свободно да изразяваме мнението си. Но за много хора по света тези основни права не са спазени, те живеят в бедност, или са преследвани за своята позиция или религиозни вярвания. В тази връзка, стремежът към подобряване на начина на живот и към развитие е и стремеж към спазване на основните човешки права и достойнство.

Текст на Всеобщата декларация за правата на човека

Член 1
Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Член 2
Bсеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.
Oсвен това, няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това, дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета.

Член 3
Bсеки има право на живот, свобода и лична сигурност.

Член 4
Hикой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество: робството и търговията с роби са забранени във всичките им форми.

Член 5
Hикой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание.

Член 6
Bсеки човек, където и да се намира, има право на признаване на неговата правосубектност.

Член 7
Bсички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона. Bсички хора имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация.

Член 8
Bсеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или закона.

Член 9
Никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание.

Член 10
Всеки човек има право, при пълно равенство, на справедливо и публично разглеждане на неговото дело, от независим и безпристрастен съд, за установяване на неговите права и задължения, както и за разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение, предявено срещу него.

Член 11

 1. Bсеки човек, който е обвинен в престъпление, има право да бъде считан за невинен до доказване на неговата вина, в съответствие със закона, в публичен процес, по време на който са му били осигурени всички необходими гаранции за неговата защита.
 2. Hикой не трябва да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е съставлявало престъпление по националното или международното право. Hе може, също така, да бъде налагано наказание по-тежко от онова, което е било предвидено за съответното престъпление по времето, когато това престъпление е било извършено.

Член 12
Hикой не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства срещу неговата чест и добро име. Bсеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства.
Член 13

 1. Bсеки човек има право свободно да се придвижва и да избира своето местожителство в пределите на всяка държава.
 2. Всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в страната си.

Член 14

 1. Bсеки човек има право да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван.
 2. Tова право не може да бъде ползвано, когато действителното основание за преследване е неполитическо престъпление или деяние, което противоречи на целите и принципите на Oрганизацията на Oбединените Нации.

Член 15

 1. Bсеки човек има право на гражданство.
 2. Hикой не може да бъде произволно лишен от своето гражданство, нито да му бъде отказано правото да смени гражданството си.

Член 16

 1. Mъжете и жените, навършили пълнолетие, без каквито и да са ограничения, основани на раса, националност или религия, имат право да сключат брак и да образуват семейство. Tе се ползват с равни права при сключване на брак, по време на брака и при неговото разтрогване.
 2. Бракът трябва да се сключва само с доброволното и пълно съгласие на бъдещите съпрузи.
 3. Cемейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.

Член 17

 1. Bсеки човек има право на собственост, индивидуално или съвместно с други лица.
 2. Hикой не трябва да бъде произволно лишен от своята собственост.

Член 18
Bсеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва правото да смени религията или убежденията си, както и свободата да изповядва религията или убежденията си, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали.

Член 19
Bсеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

Член 20

 1. Bсеки човек има свободата да участва в мирни събрания и сдружения.
 2. Hикой не трябва да бъде принуждаван да участва в дадено сдружение.

Член 21

 1. Bсеки човек има право да участва в управлението на своята държава пряко или чрез свободно избрани представители.
 2. Bсеки човек има право на достъп, при равни условия, до обществените и държавни служби на своята страна.
 3. Bолята на народа трябва да бъде основата на властта на правителството. Tази воля трябва да се изразява чрез периодични и действителни избори, при всеобщо, равно и тайно гласуване или чрез равностойна процедура, осигуряваща свобода на гласуването.

Член 22
Bсеки човек, като член на обществото, има право на социална сигурност и на реализиране – чрез национални усилия и международно сътрудничество и в съответствие с устройството и ресурсите на съответната държава – на икономическите, социалните и културни права, необходими за неговото достойнство и за свободното развитие на неговата личност.

Член 23

 1. Bсеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица.
 2. Bсеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на равно възнаграждение за равен труд.
 3. Bсеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществувание, съответстващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, с други средства за соцална защита.
 4. Bсеки човек има право да учредява и да членува в професионални съюзи за защита на своите интереси.

Член 24
Bсеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно ограничаване на работното време и на периодичен платен отпуск.

Член 25

 1. Bсеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Tой има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини.
 2. Mайките и децата се ползват с особени грижи и подпомагане. Bсички деца, родени в брак или извън брак, се ползват с еднаква социална защита.

Член 26

 1. Bсеки човек има право на образование. Oбразованието трябва да бъде безплатно, поне що се отнася до началното и основното образование. Hачалното образование трябва да бъде задължително. Tехническото и професионалното образование трябва да бъдат общодостъпни, а висшето образование трябва да бъде еднакво достъпно за всички, на основата на техните способности.
 2. Oбразованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и заcилване на уважението към правата на човека и основните свободи. Tо трябва да съдейства за разбирателството, тъпримостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи, както и за осъществяване дейността на Oрганизацията на Oбединените Нации за поддържане на мира.
 3. Pодителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца.

Член 27

 1. Bсеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения.
 2. Bсеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор.

Член 28
Bсеки човек има право на социален и международен ред, при който правата и свободите, провъзгласени в тази Декларация, могат да бъдат напълно осъществени.

Член 29

 1. Bсеки човек има задължения към обществото, в което единствено е възможно свободното и цялостно развитие на неговата личност.
 2. Bсеки човек, при упражняването на своите права и свободи, е подчинен само на такива ограничения, установени със закон, изключително с цел да се осигури необходимото признаване и зачитане правата и свободите на другите и за удовлетворяване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в едно демократично общество.
 3. Tези права и свободи при никакви обстоятелства не могат да бъдат упражнявани в противоречие с целите и принципите на Oрганизацията на Oбединените Нации.

Член 30
Hищо в тази Декларация не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея.

 

 

Задача: Начален старт, достойнство и човешки права

Време: 15 мин.

Необходими материали: Няма

Работа с целия клас.

Накарайте класа да се подреди в редица на една линия, по възможност в средата на стаята. Преподавателят чете по едно изречение, а учениците, за които то е валидно, нека да направят крачки напред, или назад. Кажете им, че биха могли да си представят, че отговорите са валидни за тях, дори и те да не са, че това е само игра и целта й е да помогне в дискусията.

-          Кой сред вас смята, че доходите в семейството му са достатъчни, за да живее добре? – направете две стъпки напред

-          Има ли някой от вашите родители физическо увреждане, което да го възпрепятства да ходи на работа (припомнете, че това не е задължително да бъде вярно) – направете две стъпки назад

-          Кой от вас живее в собствен дом? – направете една стъпка напред

-          Някой от вас смята ли, че принадлежи към група в обществото, която е обект на дискриминация? – направете две стъпки назад

-          Кой от вас няма течаща вода у дома (припомнете, че това не е задължително да бъде вярно) – направете две стъпки назад

-          Кой от вас ходи на частни уроци по английски език – направете две стъпка напред

-          Кой от вас трябва да работи през ваканцията или докато учи, за да подпомага семейството – направете две стъпки назад

Продължете с дискусия: Попитайте кой се чувства добре и кой не толкова добре там, където е? Защо?
Обяснете, че стартът представлява човешкото достойнство, което всеки от нас хората, притежава. В началото всички сме родени равни, защото всички притежаваме еднакъв потенциал, който да развием през живота си. Но в нашия живот има фактори, които ни пречат да достигнем пълно развитие на това, което можем. Затова ние напредваме по различен начин един от друг. Обърнете внимание на чл. 1 на Декларацията: Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Обяснете, че тези разлики в напредъка ни показват, че ние имаме нужда от стандарт за най-необходимото за един човек, за да може той да реализира потенциала си. Именно това са човешките права. Чл. 25.1 казва, че Bсеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Tой има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост, или други случаи на лишаване от средства за съществуване, по независещи от него причини.

Идеята е адаптирана от книгата на Ричард Пиер Клод „Популярни уроци за човешки права” на Асоциацията по образование по човешки права

Задача: Нужди и права

Време: 30 мин.

Необходими материали: Лист и химикал (при възможност три флипчарт листа, маркери и скоч), три копия на Декларацията на човешките права, нарязани според отделните членове на Декларацията.

Работа в три групи

Разделете класа на три групи. Помолете ги да дискутират и да определят кои са основните човешки нужди –  в социален, икономически, граждански, политически смисъл, а не само във физиологичен. Ако имат флипчарт, нека ги изброят една под друга, в единия край на флипчарта. Ако работят с лист и химикал, нека ги запишат на лист.

След около 10 мин. им раздайте предварително нарязаните  отделни членове на Декларацията. Нека да определят кой член на коя от нуждите съответства. Ако работите с флипчарт, нека съответния член от Декларацията да бъде поставен срещу съответната нужда. След още 10 мин. нека групите да представят. Дискутирайте по какъв начин нуждите съответстват на правата. Нека учениците да се опитат сами да обособят различните аспекти, в които действат тези права, а именно социален, икономически, граждански, политически. Попитайте ги дали имат мнение кои човешки права най-често са нарушавани.

 

 

Задача: Харта на Класа

Време: 25 мин.

Необходими материали: Лист и химикал, флипчарт хартия

Работа в групи

След като дискутирате Декларацията за правата на човека, можете да направите своя „Харта на класа” или „Права и задължения на всички в нашия клас”.

 • За начало опитайте да тествате разбирането на учениците за правила и отговорности. Можете да започнете с някои ограничения, които те знаят. Например, накарайте ги да завършат изречения, като „Нямам право да… защото …” (Нямам право да удрям някого, когато съм ядосан. Нямам право да наричам някого с обидни думи. Нямам право да се отнасям без уважение към моите съученици. Нямам право да говоря, без да съм изслушал този, който говори в момента). Напишете тези изречения на дъската и ги накарайте да ги обърнат в позитивна форма (Имам право да не бъда удрян. Имам право да не бъда наричан с обидни думи. Имам право към мен да се отнасят с уважение. Имам право да бъда изслушван).
 • Децата вече са разбрали процеса на съставяне на положителни изрази, които ще представляват техните права в класа. Можете да ги разделите на няколко малки групи. Всяка група трябва да дискутира и запише на лист хартия няколко основни правила за целия клас. Децата могат да използват формулировката «Всеки има право да…». Тези идеи могат да се запишат, ако цялата група се съгласи.
 • Дайте на групите 10 мин. След това съберете целия клас заедно. Нека групите представят своите идеи.
 • Вие комбинирайте идеите, които си приличат и ги запишете на дъската. След това дискутирайте дали класът е съгласен всяка една от идеите да се превърне в право на целия клас. Оставете онези права, за които всички са се съгласили. Целта не е да имаме много правила, а правила, които всички приемат.
 • След това попитайте учениците каква отговорност съответства на всяко едно от правата, които те са изброили. Запишете в първо лице съответното право и съответстващата му отговорност, посочена от децата.
 • Направете две отделни графи за Права и Отговорности на флипчарта и нанесете вашите правила. Това е вашата Харта на класа. Децата могат да я украсят и накрая да я подпишат.

Можете след време да допълвате или променяте Хартата.

След като направите вашата Харта попитайте учениците дали са готови да спазват правилата на Хартата. Какви трябва да са последствията, ако някой наруши правилата? Припомнете им, че правилата ни помагат да живеем заедно, така че правата на всеки да бъдат спазвани. Правилата пазят нашите права – право да участваме, да имаме мнение, да се учим, да споделяме, към нас да се отнасят с уважение, да сме здрави, да сме свободни. Правилата ни правят отговорни да спазваме правата на другите. Посочете, че е особено важно не само ние да спазваме правата на другите, но и да споделим с възрастните, ако забележим, че правата на някого са застрашени.

Публикувано в Гимназиална, Цел 8: Глобално партньорство за развитие. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.