Етичен турист ли си
Front picture
Въпросникът съдържа 13 въпроса.


Тази страница е изготвена в рамките на проект „Светът в куфар”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на материалите носи единствено „ГИП-София” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този уебсайт отразява официалното становище на ЕС.