16.04.2018 Конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ“

Българска платформа за международно развитие, в рамките на инициатива „Граждански диалог за развитие”, обявява конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ“ за ЖУРНАЛИСТИ с принос в отразяването на философията, принципите и инструментите на Официалната политика за развитие на ЕС и България /ОПР/.

Проучване на Евробарометър от 2016 г. относно възгледите на гражданите на ЕС след проведената „2015 – Европейска година на развитието“  установи, че анкетираните в България са сред най-слабо информираните европейски граждани за целите на устойчивото развитие и свързаните с тях политики (21%). Българите сме сред най-малко подкрепящите в ЕС помощта за развитие и сме най-нежелаещи да се включим и да допринасяме индивидуално и чрез гражданското общество за глобалното развитие.

Емпирично е установена обвързаността между свободни, плуралистични и независими медии и устойчивото развитие.

ЗА КАКВО Е КОНКУРСЪТ: наградата „Журналистика за развитие“ е за обективно и компетентно отразяване на проблемите на развитието, свързани с Целите за устойчиво развитие /ЦУР/ и с Официалната политика за развитие /ОПР/, както и с ангажиментите на България; справяне с радикализацията на общественото мислене и насърчаване на рационално и позитивно отношение към ЦУР 3, 4, 5 и 16, а именно:

  • Цел 3 Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора, във всички възрасти;
  • Цел 4 Гарантиране на приобщаващо и равнопоставено, качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички;
  • Цел 5 Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета;
  • Цел 16 Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.

Конкурсът акцентира върху следните предизвикателства:

  • Недостатъчно общо познаване и разбиране от страна на населението като цяло на

ролята на ЕС в глобалното развитие и националните политики за развитие и ангажименти в това отношение;

  • Необходимост от укрепване на чувството за колективна отговорност за изкореняване на

бедността и принос за устойчивото развитие чрез изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР);

  • Необходимост от подобряване на капацитета на основните заинтересовани страни в

България за комуникация на ЦУР и на дейностите на Българското председателство;

  • Необходимост от по-благоприятна среда за публично-частни партньорства за укрепване

на гражданското участие във вземането на решения по въпросите и политиките за развитие.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всеки журналист от електронна, печатна или онлайн медия. Медийните продукти, които ще се оценяват могат да бъдат: новини и аналитични статии/ програми на медии с национално/ регионално покритие, включително печатни и електронни публикации, радио, телевизионни програми.

Допускат се до 3 публикации от кандидат.

НАГРАЖДАВАНЕ:  Комисия от представители на Министерство на външните работи и Българска платформа за международно развитие ще селектира и отличи четирима журналисти, които  са представили медийни продукти с получена най-висока оценка.

Официалната  церемония по награждаването ще се проведе през  септември 2018 г.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса, попълнете формулярa и го изпратете на bgpresidencyeu@bpid.eu в срок до 1 септември  2018 г.

Желаем Ви успех!

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА на кандидатурите – медийните продукти:

Критерии Максимален брой точки
1. Устойчивост на отразяване на тематиката 5
2. Обвързване на съдържанието с резултатите, постигнати от България и ЕС в международното сътрудничество за развитие 5
3. Акцент към ползите и възможностите на европейските политики за развитие 5
4. Отговорност, съпричастност и солидарност на България и страните-членки със страните извън ЕС 5
5. Задълбочено разбиране и отношение към Официалната помощ за развитие 5
6. Фокус върху правата на човека, бедността, равенството между половете, миграцията и маргинализираните групи и достъпа им до здраве и образование 5
7. Насърчаване на интерес към Целите за устойчиво развитие и по-конкретно към ЦУР 3, 4, 5 и 16 5
8. Отразяване на работата на институциите по ЦУР 3 (Добро здраве), 4 (Качествено образование), 5 (Равнопоставеност на половете и овластяване на жените) и 16 (Мир, справедливост и силни институции) 5
9. Отразяване на усилията на гражданския сектор по ЦУР 3, 4, 5 и 16 5
10. Отразяване на дейността на бизнеса по ЦУР 3, 4, 5 и 16 5
11. Аналитичен и нестереотипен подход към ЦУР 3, 4, 5 и 16
Максимален брой точки 55

 

Всеки критерий се оценява от 0 до 5 точки.

Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Граждански диалог за развитие”, който се реализира от Българска платформа за международно развитие (БПМР) с финансовата подкрепа на Европейската комисия във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в периода ноември 2017 – октомври 2018 г. Инициативата си поставя за цел да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., както  и българското участие в този процес. Повече за проекта може да прочетете ТУК.