Конкурс с награди „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“

24.01.2018

Конкурс с награди „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“

Българска платформа за международно развитие, в рамките на инициатива „Граждански диалог за развитие”, обявява конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ” с награден фонд за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани.

Според подцел 4.7 от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН, приети през 2015 г. и служещи като отправна точка за действие на международната общност и на националните правителства през следващите 15 години: “До 2030 г. всички учащи трябва да придобият знанията и уменията, които са необходими, за да бъде подкрепено устойчивото развитие, включително чрез: образование за устойчиво развитие и устойчив начин на живот, за човешки права, за равнопоставеност на половете, за популяризиране на културата на мира и ненасилието, за глобалното гражданство и оценяване на културното многообразие и приноса му за устойчивото развитие”.

Глобалното образование е включено в Закона за предучилищното и училищно образование. То е инструмент за развиване на критичното мислене и постигане на разбиране за взаимовръзките в света, допринася за личностното развитие на учениците и същевременно отговаря на потребностите на обществото, подготвяйки отговорни граждани – създатели на положителна социална промяна.

Повече за глобалното образование и включването на неговите принципи и философия в учебния процес може да откриете ТУК.

ЗА КАКВО Е НАГРАДАТА: Наградата „Глобално училище” е учредена през 2015 г., като организаторите имат амбицията да я превърнат в ежегодна инициатива. Конкурсът е отворен за всички училища в България. Неговата цел е да отличи училища, които имат съществуващи добри практики в областта на глобалното образование и които планират конкретни бъдещи инициативи в подкрепа на изпълнението на Целите за устойчиво развитиe (ЦУР).

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което би искало да въведе темите за глобално образование и Целите за устойчиво развитие, както и училища работили по темата, които искат да я продължат. Заинтересованите кандидати участват в конкурса с концепция за дейности.  Критериите за оценка на кандидатурите са подробно описани в края на писмото.

НАГРАЖДАВАНЕ:  Комисия с представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи и групата по глобално образование към Българска платформа за международно развитие ще избере 5 училища, всяко от които ще получи  парична награда в размер на 1000 лв. Средствата следва да бъдат изразходвани за реализиране на инициативата, описана във формуляра за участие в конкурса, която също е обект на оценка от комисията.

Призът ще се връчи на отличените училища на официално събитие, което ще се състои в рамките на традиционната национална конференция за глобално образование в София, която тази година ще се проведе за шести пореден път, на 8-9 юни 2018 г.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса, представете Вашата инициатива в областта на глобалното образование, която бихте искали да реализирате, попълнете формуляр за кандидастване (може да бъде изтеглен ОТТУК), описвайки и своя досегашен опит, и го изпратете на globalschool@bpid.eu в срок до 5 април 2018 г.

Организаторите си запазват възможността да се свържат с Вас за допълнителни въпроси по отношение на кандидатурата.

Желаем Ви успех!

******

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА на кандидатурите:

І. Минал опит в интегриране на теми и принципи на глобалното образование в учебния процес:

Критерии Максимален брой точки
Устойчивост: описаният опит демонстрира последователност и интегриране на принципите на глобалното образование в учебния процес и културата на училището, а не се ограничава до еднократни инициативи и проекти 5 т.
Обхванати ученици и включване в учебен процес : описаният опит демонстрира  реализирана трайна промяна в поведението/знанията/уменията/нагласите на учениците 5 т.
Обхванати учители: училището демонстрира ангажираност в подготовката на учители по  темите и методите на глобалното образование; налична е количествена информация за брой учители, включвани в обучителни курсове, събития и др. 5 т.
Инициативи и практики в училище: описаните  инициативи и практики целят промяна на моделите за работа с деца и е демонстрирана устойчива промяна в културата на училището вследствие на прилагането им 5 т.
Ниво общност: в училището съществуват практики за въвличане на  общността е; училището е съпричастно към решаване на проблеми от обществен характер 5 т.
Максимален брой точки в частта „предишен опит”: 25 т.

 

ІІ. Оценка на предложение за инициатива в областта на глобалното образование

Критерии Максимален брой точки
Реалистичност на предложението: предложението е осъществимо в рамките на посочения период. 5 т.
Оригиналност на предложението: предложението предвижда въвеждане на иновативни подходи и практики за въвеждане на темите от глобалното образование. 2 т.
Предложението демонстрира съответствие с принципите на глобалното образование. 5 т.
Предложението предвижда максимално включване на учениците както в организацията, така и в изпълнението на инициативите. 5 т.
Предложението предвижда ангажиране на цялата общност във и около училището – включително родители и граждани. 2 т.
Предложението предвижда механизми за популяризиране на инициативата – социални мрежи, медии, изложби и др. 2 т.
Допълнителни точки ще бъдат дадени на училища, които предложат организиране и провеждане на група по интереси/ дейност след часовете, свързана с целите и задачите на глобалното образование. 2 т.
Устойчивост  – допълнителни точки ще бъдат дадени на училища, които планират дейност за повишаване на капацитета на свои учители по теми от глобалното образование. 2 т.
Максимален брой точки в частта „предложение за инициатива”: 25 т.

 

Максимална оценка: 50 т.

Конкурсът се осъществява в рамките на проект „Граждански диалог за развитие”, който се реализира от Българска платформа за международно развитие (БПМР) с финансовата подкрепа на Европейската комисия във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в периода ноември 2017 – октомври 2018 г. Инициативата си поставя за цел да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., както  и българското участие в този процес. Повече за проекта може да прочетете ТУК.

 


Език: Български
Автор: Българска платформа за международно развитие


За училища Гимназиална Начална Прогимназиална Ресурси за училища Ресурси за учители Цели за устойчиво развитие