Професионална гимназия по химични и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” е първото в страната химическо училище. Основано на 2 септември 1949 год., то се утвърждава като водещо учебно заведение в страната. В края на 70-те години е един от малкото техникуми, които имат собствено производство, а в началото на 80-те години е първото училище, което минава на самоиздръжка. В средата на 80-те години в ОТИХ „Асен Златаров” се оборудват първите компютърни кабинети за Южна България и се изгражда локална мрежа. И в наши дни ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” се стреми да е сред водещите професионални гимназии.

Системно и планирано интегриране на принципите на глобалното образование в учебния процес по всички учебни предмети в начален и среден етап, в часовете на класния ръководител – 1054 ученици.
Училището е партньор с ОЦОСУР. Традиция е учениците да се включват в дейности като събиране и ревизиране на хартия за рециклиране в кампанията „Лист по лист”, почистване и естетизиране двора на училището;  пластмасови капачки, с благотворителна цел – за подпомагане закупуването на помощни съоръжения за хора с увреждания и на ковьоз за новородени.  Партньори сме на сдружение „Аз вярвам и помагам“.
Мотивиране на ученици за участие и реализиране на проекти, свързани с глобални теми: екология, доброволчество, благотворителност, функционална грамотност, идентичност, ненасилствено общуване и недискриминация.

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище е най-голямата образователна институция в Област Търговище – 1250 ученици и 104 педагогически специалисти. Работата по спечелените европейски и национални проекти и по националните програми повишава качеството на образователния процес и степента на социализация на младите хора. Училището е единственото в Област Търговище, и сред малкото в страната, което предлага профилирано обучение по изкуства – музика, изобразително изкуство, хореография – от І до ХІІ клас. Предпочитани са и другите профили – хуманитарен, природни науки, математика, в които учениците придобиват компетентности, необходими за успешна реализация и активен граждански живот.

Lovech_OU-HNikiforov

Споделяме идеята за Глобално образование и се ангажираме да допринесем с дейността си за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование.

Sofia_21SOU

21 СОУ има традиции в областта на ученическото самооуправление, младежкото доброволчество и успешно прилага метода „ученици обучават ученици“.

Smolian_OU-YGagarin

„Да опазим околната среда” – изградихме цветарници от стари гуми в двора на училището с ученици и боядисахме оградите.