ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА на ЕС относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването

29.05.2018

„Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от еврото. В основата ѝ винаги са стояли ценности“. Както се посочва в член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.“

Препоръката се основава на четири цели: популяризиране на общите ценности на всички образователни равнища; насърчаване на по-приобщаващото образование; поощряване на европейското измерение на преподаването, без да се засягат националните прерогативи в тази сфера; и подкрепа за учителите и преподаването. Тя насърчава държавите членки и Комисията да обменят добри практики и информация; и да разработват политики както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. Ангажиментите на държавите членки са доброволни и всяка държава членка решава какъв подход да предприеме при тяхното изпълнение.


(.pdf) Препоръка на Съвета
Език: Български
Автор: -Европейска комисия


За училища За учители Всички глобални измерения Гимназиална Учене през целия живот