Светът в класната стая – ръководство за учители

14.03.2016 World_Classroom_2014_BG_cover

Ръководството предоставя на преподавателите теоретична и методологическа основа за включването на глобалните измерения в преподаването чрез развитие на училищни партньорства. Освен това, ръководството дава конкретни предложения за съвместни дейности за всяка от Целите на хилядолетието за развитие.

Ръководството е разработено като част от проекта “Връзката север-юг: Партньорство между европейски и африкански училища
за по-справедлив свят “ 2013-2014, изпълняван в България от Центъра за приобщаващо образование.

Какво е въздействието на глобалните процеси върху нашето ежедневие? Какво е глобално образование? Как може един модел за свързване на училищата от глобалния север и глобалния юг да допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)? Какви стъпки да се предприемат и какви средства да се използват за запознаване с глобалните въпроси в училище?

Основната цел на проекта е да подобри чувствителността и критическо разбиране на глобалните проблеми сред учениците от средните училища и да насърчи активното им участие в решаването на тези въпроси с конкретен акцент върху ЦХР, както и да се интегрират глобалните теми в системата на формалното образование, чрез разработването на глобални училищни партньорства между 16 европейски и 16 африкански училища.

Допълнителни материали на английски, можете да намерите на страницата на проекта: globalschoolsconnect.com/resources/


(.pdf) Изтегли документа
Език: Български
Автор: Център за приобщаващо образование


За училища За учители Всички глобални измерения Гимназиална Идеи за преподаване Ресурси за училища Цели за устойчиво развитие