Глобално образование в помощ на младежите при включване в пазара на труда – помагало за гимназиален курс

07.03.2016 Manual_GERT_GlobalEducation_cover

Едно помагало, предназначено за ученици от гимназиалния курс, което има за цел да развие и задълбочи разбирането им за глобалните процеси в производството на облеклото, което си купуват и носят, както и да ги подготви за трудовото им бъдеще. Чрез лични истории на работници от различни държави по света се засягат теми като основни права на човека, достоен живот, достоен труд, морални и етични въпроси, свързани с глобалните производствени вериги и търговия.

Чрез упражнения и игри, младежите ще се запознаят с основните трудови права на работещите и как се прилагат те по света, с ролята на различните участници в трудовия процес, със значението на солидарността за изграждане на по-справедлив свят – техния бъдещ свят, в който биха желали да живеят и да се трудят достойно.

Помагалото е разделено на модули. Всеки модул е посветен на съответна тема. В модула се съдържат три вида материали:

1. Теоретична част – поставя и обяснява темата. Учителят и учениците се запознават с нея и тя е основа за упражненията и игрите;

2. Упражнения и игри – пресъздават реални ситуации от работното ежедневие, потребителското поведение или граждански позиции и имат за цел да предизвикат
мислене и изработване на позиция у учениците;

3. Нагледни материали – илюстрират темата, използват се за упражненията и игрите и са в помощ на учителя да направлява сесията и да дава допълнителни насоки на учениците или да им я предостави след приключване на самостоятелната работа.

Помагалото съдържа и допълнителна информация и определения на някои основни или често срещани понятия.


(.pdf) Изтегли документа
Език: Български
Автор: Фондация Джендър образование, изследвания и технологии


За ученици За учители Гимназиална Идеи за преподаване Идеи за ученически дейности