Информационен ресурс за Цел за устойчиво развитие 5 от Програма 2030 на ООН: РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

21.11.2018

Цел 5: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета

Какво е постигнато до сега и какво все още предстои?

Целите за устойчиво развитие са логично продължение на Целите на хилядолетието за развитие. Равенството на половете и овластяването на жените беше Цел 3 на ЦХР с основна подцел премахване на неравнопоставеността в началното и средното образование до 2005 г. и на всички нива до 2015 г.

При прегледа на постигнатото от ЦХР се отчита, че тази цел е постигната напълно в световен мащаб. Приема се, че в развиващите се страни неравнопоставеността на момичетата и момчетата в достъпа до образование и записването им в начално, средно и висше образование е преодоляна като цяло, въпреки че различията между областите по света са значителни. Например, в Южна Азия броят на момичетата, записани в начално училище, е бил едва 74 на всеки 100 момчета през 1990 г. Към 2015 г. на всеки записани 100 момчета има записани вече 103 момичета.

На глобално ниво делът нажените на пазара на труда, заети извън селското стопанство, е нараснал до 40%, но в Южна и Западна Азия и Северна Африка той е едва 20%. Делът на жените, заемащи несигурни работни места спрямо общото участие на жените на пазара на труда, е намалял с 13% в периода между 1991 и 2015 г. (При мъжете този дял е намалял с 9%).

В 90% от 174-те държави, за които има данни през последните две десетилетия, броят на жените в националните парламенти се е увеличил, но въпреки това в края на 2015 г.  жените в управлението са по-малко от 20% в световен мащаб, което е твърде далеч от паритета, който би дал възможност техният глас да бъде чут и мнението им за развитието да бъде взето под внимание.

Ако заложената през 2000 г. подцел на Цел 3 е изпълнена успешно, т. е. достъпът до образование за момичетата и момчетата е изравнен, то в останалите сфери на живота все още предстои дълъг път до постигане на желаното равенство и равнопоставеност.

Пълна версия на материала може да прочетете ТУК.

Резюме на материала може да откриете ТУК.


(.pdf) SDG 5
Език: Български
Автор: - Българска платформа за международно развитие


За ученици За учители Гимназиална Ресурси за учители Учене през целия живот Цели за устойчиво развитие