Да преобразим нашия свят: Програма 2030 за устойчиво развитие – Сборник документи

01.08.2016 Да преобразим нашия свят

Сборникът с документи предлага на български и на английски език важни документи, представящи Целите за устойчиво развитие в цялата им пълнота и взаимна обвързаност.

За да отбележи българското присъствие и българската позиция, включени са изказванията на държавници пред високи световни форуми, заявяващи ангажимент на високо равнище за участие на България в постигането на Целите за устойчиво развитие.

Желанието на авторите е да насочат вниманието на българските граждани към очертаните на най-високо равнище задачи за света, които всяка държава, с нейното правителство, бизнес и граждански организации, ще трябва да изпълнява, съобразявайки се със собствените потребности, но подкрепена от общите усилия на света.

Голяма е ролята на младите хора, които са най-заинтересовани, мотивирани и способни да участват в изпълнението на Програма 2030. По тази причина в сборника с документи е включено Заключителното послание от Деветия младежки форум на ЮНЕСКО 26-28 октомври 2015 г. По този начин е отдадено значение на растящата ангажираност на българските ученици и студенти в разнообразните форми на учене за света и в усилията им да участват в демократичното и успешно икономическо развитие на страната ни.

Образованието е ключът към постигането на всички цели в Програма 2030. Цялата световна общност, ангажирана с проблемите на образованието, взе участие в подготовката на Целите за устойчиво развитие и в работата по програмата за развитие след 2015 г. Проведеният през май 2015 г. в Инчхон, Република Корея, Световен форум по въпросите на образованието, прие Декларация от Инчхон, озаглавена „Образование-2030: обезпечаване на всеобщо включващо и справедливо качествено образование и обучение в продължение на целия живот”. Включена е и тази декларация заради твърдото убеждение, че запознаването с нея ще потвърди някои идеи в реформата на образованието или ще даде нови идеи и насоки.


(.pdf) Изтегли файл
Език: Български
Автор: Дружество за Обединените нации в България


За учители Всички възрастови групи Всички глобални измерения Ресурси за учители Цели за устойчиво развитие