СОУ „Панайот Пипков“, Ловеч

Контакти:

address Ловеч 5500, ул. „В.Левски“ 36
website ppipkov.wordpress.com
Facebook Facebook страница
email p.pipkov@abv.bg
phone Tel

От 01.01.2012 до 30.06.2015 г. училището работи по проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От 01.10.2012 до 31.12.2015 г. СОУ „Панайот Пипков” е избрано за пилотно училище за участие по проект BG051PO0001-4.1.07 „Включващо обучение” по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, целящ интегрирането на деца със специални образователни потребности в училищната среда. За повишаване квалификацията на педагогическия персонал училището участва в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, а учениците от І-VІІІ клас са включени в проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

От 08.04.2013 г. съвместно със Сдружение „Знание”, СОУ „Панайот Пипков“ участва по проект BG 05PO001-4.1.05-0172 „Занимателно училище” – Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по ОП РЧР с цел развитие на ателиета по театрално изкуство, музика, танци  и бит, култура и народни обичаи.

В часовете на класа се дискутират и обсъждат теми, свързани с европейските ценности, социализация в общността, толерантно отношение, опазване на околната среда и здравеопазване.

Участие на директор и учители в информационна среща- семинар във връзка с изпълнението на проект „Европейска година за развитие 2015“.

Успешно са приобщени деца и ученици със СОП, както и с по-тежки увреждания в масовите класове. С тях се работи, както в групов формат, така и в индивидуален. Училището работи и по образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Учениците от училището редовно участват в акции и кампании за почистване и опазване на околната среда.

Възпитаване у учениците на толерантност, отговорност, съпричастност и солидарност в един все по-взаимно зависим свят.

Свързани:

Аз знам повече за аутизма

Часът на Земята в СОУ “ Панайот Пипков“- град Ловеч

Не на насилието в училище в Ловеч