instagram

Партньори

Партньори

LogoGIPГлобална инициатива в психиатрията

Глобална инициатива в психиатрията (ГИП) е международна организация с нестопанска цел, работеща в името на популяризиране на хуманна, етична и ефективна психично-здравна грижа в световен мащаб. Състои се от международен офис в Холандия и мрежа от регионални центрове.
ГИП-София е създадена през септември 2002 година като офис за страните от Централна и Източна Европа и оттогава до днес работи активно за реформиране на психично-здравната система и повишаване качеството на живот на хората с психична болест в региона. ГИП-София, като част от федерацията ГИП, споделя обща мисия и ценности: всеки човек трябва да има възможност да реализира своя потенциал, независимо от личните си проблеми или житейски обстоятелства.
Организацията разработва проекти, които допринасят за развитието на всички аспекти от психично-здравната система, включително:

  • деинституционализация и трансформиране на институционалната грижа;
  • овластяване на потребителите, техните близки и професионалистите;
  • участие в развиването на политики и застъпничество;
  • разработване на антистигма и информационни кампании за хората с психична болест;
  • психично здраве и ХИВ/СПИН;
  • психичното здраве – като компонент от сътрудничеството в подкрепа на развиващите се страни.

Повече информация на www.gip-global.org
See more at: devedu.eu

Българска платформа за международно развитие

Българска платформа за международно развитие (БПМР) е основана в началото на 2009 г. Тя обединява в мрежа 22 авторитетни неправителствени организации, работещи в различни сфери. Членовете на БПМР работят по теми като образование за развитие, здравеопазване, джендър проблематика, околна среда и устойчивост.
Целта на платформата е да бъде активен и легитимен партньор на държавните институции при изпълнението на ангажиментите на България към политиката на Европейския съюз за сътрудничество и развитие по отношение на трети страни.
Платформата бе създадена след 3-годишен подготвителен период с подкрепата на Presidency Fund и с партньорството на проекта ТРИАЛОГ, предназначен да улесни диалога между старите и новите държави-членки на ЕС и Юга.
Организациите-членки на платформата участваха в разработването на основни документи за политиките за развитие и съдействаха за постигането на ефективен диалог между институциите, участващи в този процес. В процеса на своето институционално развитие БПМР изгради партньорство с различни национални институции, които имат отношение към ОПР. Базирана на опита си в това сътрудничество и имайки предвид добри практики в областта на международното сътрудничество за развитие в страните от ЕС, БПМР изготви няколко ключови препоръки, които биха улеснили работата в тази област с оглед повишаване ефективността и изпълнение на поетите ангажименти на Р България като член на ЕС.
Сегашните усилия на БПМР са насочени към усъвършенстване на регулаторната рамка и осъществяването на активни политики за развитие.
Повече информация на bpid.eu