instagram

Резюме

Резюме

Наименование на проекта:

„Светът в куфар. Популяризиране на устойчивият и етичен туризъм, като инструмент за „превод” на европейските политики за развитие и повишаване на обществената осведоменост по отношение на дневният ред на развитието след 2015г.”

World Suitcases. Promoting sustainable and ethical tourism as a tool to “translate” EU development policies and raise awareness about post-2015 development agenda

Резюме

Проектът насърчава устойчивия и етичен туризъм (УЕТ), които са пряко свързани с глобализацията и устойчивото развитие, като инструмент за насърчаване на по-широко разбиране за устойчивото развитие и постигането на неговите цели. Една от целите на проекта е да лобира пред правителството и бизнеса за формулиране и прилагане на съответните политики за постигане на устойчиво развитие.

Проектът предвижда изграждане на капацитет у младите хора, като по този начин им се дава възможност да участват активно в Европейската година за развитие.

За тази цел, ще бъде организиран обучителен лагер за 30 младежи (на възраст 14 – 19 години) от 5 области на България, които ще бъдат привлечени към проблемите и политиките за развитие и ще бъдат ангажирани в предприемане на действия за повишаване на осведомеността сред техните връстници и местните общности. Те ще бъдат насърчавани да разработят Харта на отговорния пътешественик.

Проектът предлага редица лобистки и застъпнически дейности за прилагане принципите на УЕТ в политиката и практиката: с помощта на Българската туристическа индустрия; правителството и местните власти (чрез местните информационни центрове за култура и туризъм – общински структури).

За да повиши обществената осведоменост за УЕТ, целите за устойчиво развитие и политики, обучаваните младежи ще работят с местните общности чрез: разпространяване на Хартата на отговорния пътешественик; Презентации пред училищните настоятелства; участие в обществени мероприятия чрез разпространяване на материали, организиране на събития и т.н.

За да се предостави информация относно УЕТ и насоки за практическото прилагане на принципите му (служещи и като инструменти за застъпничество), ще бъдат създадени редица продукти:

 • Въпросник „Планирай пътуването си”;
 • Наръчник и дипляна за устойчив и етичен туризъм; уебстраница с материали за устойчив и етичен туризъм. Това ще допринесе за разпространяване на резултатите от проекта и осигуряване на устойчивост.

Период за осъществяване на проекта: Май – Декември 2015 г.

Финансиране:

Subgranting mechanism under the CONCORD project EYD2015 Civil Society Alliance

Дейности:

 1. Създаване на информационни материали и инструменти за лобиране и застъпничество:
  • Онлайн въпросник „Планирай пътуването си”
  • Наръчник и дипляна за устойчив и етичен туризъм
  • Раздел в съществуващ уебсайт с материали за устойчив и етичен туризъм – подобно на http://tourismconcern.org.uk/ (devedu.eu – интернет страница за глобално образование със секция за онлайн обучение)
 2. Въвличане на младежите в повишаване на осведомеността и разбирането на политиките и практиките в областта на развитието, както и насърчаване на активността в посока постигане на целите за устойчиво развитие
  • Организиране на 5-дневен лагер за деца-посланици на идеята (възраст 14-19)
  • Като продукт от този лагер, децата ще произведат Харта на отговорния турист/ пътешественик, която ще разпространяват сред връстниците си и местната общност в местата, където живеят
 3. Лобиране и застъпничество за прилагане на принципите на устойчивия и етичен туризъм
  • Лобиране българските туроператори да бъдат по-отговорни в участието си на годишната среща на Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и да се стремят към нови туристически профсъюзи.
  • Лобиране и застъпничество от младежи към местните общински информационни центрове за култура и туризъм.
  • Лобиране с централните органи чрез организиране на конференция с представители на: Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Министерство на външните работи, Министерство на образованието, Асоциация корпоративна социална отговорност в България, АБТТА и други туристически профсъюзи, Неправителствени организации в областта на околната среда, развитието и образованието.
 4. Повишаване на обществената осведоменост за устойчивия и етичен туризъм, целите и политиките за устойчиво развитие.
  • Младежи ще разпространяват Харта на отговорния турист/пътешественик сред своите връстници и местните общности и ще ги насърчават да я подпишат.
  • Управителните съвети на училищата, включващи по минимум 5 младежа ще разгледат кратки презентации (за устойчив и етичен туризъм и развитие), представени от самите тях.
  • Доброволни инициативи на обучаваните студенти в пет области на България: участие в обществени мероприятия, разпространение на материали, организиране на събития, изложби, концерти, представления и т.н.
  • Създаване и разпространение на 2 прессъобщения за устойчив и етичен туризъм сред национални и регионални медии.

Контакти:

 • Фондация ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА – СОФИЯ
 • гр. София 1000, ул. Мальовица 1, ап.5
 • Тел: 02/ 987 78 75
 • Факс: 02/ 980 93 68