instagram

Цели за устойчиво развитие

Цели за устойчиво развитие

Отворена работна група на Общото събрание на ООН предлага устойчиви цели за развитие

С изпълнението на повечето подцели на хилядолетието за развитие, в края на 2015 г., предложените нови цели, подготвят почвата за амбициозна бъдещата програма за развитие.

22 юли 2014, Ню Йорк – Отворената работна група за Целите за устойчиво развитие предаде на Общото събрание на ООН предложението си за набор от цели, които разглеждат икономически, социални и екологични измерения за подобряване на живота на хората и опазването на планетата за бъдещите поколения, в заключение на тринадесетата и финална сесия на групата в седалището на ООН в събота, 18 юли 2015 г.
Предложението съдържа 17 цели със 169 подцели, които обхващат широк кръг от въпроси, свързани с устойчивото развитие, включително борба с бедността и глада, подобряване на здравеопазването и образованието, стремеж към по-устойчиви градове, борба с климатичните промени, и защита на океаните и горите.
Както бе посочено от Заместник-главният секретар на ООН – Wu Hongbo: „Предложението на Отворената работна група обединява , както никога преди широк спектър от икономически, социални и екологични въпроси в един набор от цели. Всички, участвали в създаването на тези 17 цели трябва да се гордеят със себе си. Държавите-членки са показали решимост и готовност да работят заедно за хората и планетата, това е добър знак за преговорите на Общото събрание, относно планът за развитие след 2015 г.“
Коментирайки резултатите, Помощник главен секретар на DESA Thomas Gass окачестви събитието, като крайъгълен камък, подчертавайки ключовата роля на съпредседателите посланик Csaba Kőrösi от Унгария и посланик Macharia Kamau от Кения, ангажирането на държавите–членки на високо равнище и на активното участие на гражданското общество.
Предложените цели за устойчиво развитие са:

 • Цел 1: Край на бедността във всичките й форми и навсякъде.
 • Цел 2: Край на глада, постигане на осигуряването на прехраната, подобряване на храненето и насърчаване на устойчивото селско стопанство.
 • Цел 3: Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора, във всички възрасти.
 • Цел 4: Гарантиране на приобщаващо и равнопоставено, качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички.
 • Цел 5: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета.
 • Цел 6: Гарантиране наличността и устойчивото управление на водоснабдяване и канализация за всички.
 • Цел 7: Осигуряване на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички.
 • Цел 8: Насърчаване на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.
 • Цел 9: Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и насърчаване на иновациите.
 • Цел 10: Намаляване на неравенствата в и между страните.
 • Цел 11: Превръщане на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, издръжливи и устойчиви места за живеене.
 • Цел 12: Осигуряване на устойчиво потребление и производствени модели.
 • Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и тяхното въздействие.
 • Цел 14: Запазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.
 • Цел 15: Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на земните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването и спиране, и преобръщане на тенденцията за деградация на земите, и спиране на загубата на биологично разнообразие.
 • Цел 16: Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.
 • Цел 17: Укрепване на средствата за изпълнение и съживяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

От Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР) до Целите за устойчиво развитие (ЦУР)
Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) бяха най-успешният глобален тласък против бедността в историята. С редица подцели, обхващащи широка гама от бедността, глада, здравеопазването, равенството между половете, образованието и екологичните показатели, ЦХР бяха приети от всички държави-членки на ООН. Голям напредък на глобално, регионално, национално и местно ниво е представен чрез милионите хора, чийто живот се е подобрил в резултат на съвместни, целенасочени усилия от много страни, групи и индивиди. Няколко цели вече са постигнати, като например намаляване наполовина на броя на хората, живеещи в крайна бедност. Очаква се, че още цели ще бъдат постигнати до края на 2015 г., когато повечето ЦХР трябва да бъдат постигнати.
Световните лидери призоваха за амбициозна дългосрочна програма за устойчивост, за да успеят Целите на хилядолетието за развитие. Новата програмата трябва да разгледа недовършената работа на ЦХР, като се започне с премахването на крайната бедност. Въз основа на успехите на ЦХР, тя също ще трябва да отговори на наболелите глобални предизвикателства на устойчивото развитие, като влошаването на околната среда и необходимостта от насърчаване на траен и приобщаващ икономически растеж в бедните страни, ако премахването на бедността е необратимо.
Предложението на групата относно целите ще бъде разгледано от Общото събрание, като част от по-широката програмата за развитие след–2015, която световните лидери се очаква да приемат на Срещата на върха през септември 2015.
За повече информация: http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html