Зона за учители

Зона за учителиДобре дошли в зоната за педагози!

Тук можете да откриете полезна информация за това:

  • Защо е важно глобалното образование
  • Как да се включите
  • Профил на глобалния учител

Както и да се абонирате за нашия бюлетин.

 
Открийте ресурси, новини и събития за учители в следните раздели:

ресурси   новини   събития

Предложете съдържание на страницата със следните формуляри:

Ресурс   Новина   Събитие

Защо е важно

Важността на образованието, е в това да помага на хората да разберат своята роля и индивидуална и колективна отговорност като активни членове на глобалната общност от гледна точка на ангажирането за социална и икономическа справедливост за всички и за защитата и възстановяването на екосистемите на земята. От тази гледна точка, можем да разглеждаме глобалното образование като педагогическа концепция.

Като педагози в 21 век живеем във времена на предизвикателства и в противоречив свят. Как може да подготвяме хората да се справят с тези предизвикателства? Какви са нашите отговорности в един свят с нарастващи знания и технологично развитие? Какви са нашите отговорности в един свят на бедност, насилие, предразсъдъци и разрушаване на околната среда?

Глобалното образование е нов подход, който се опитва да намери отговор на тези въпроси. То цели да даде възможност на учещите се да разберат световните проблеми, като ги овластява със знания, умения, ценности и нагласи, желателни за световни граждани, които се изправят пред глобалните проблеми. От тази гледна точка глобалното образование е процес на индивидуален и колективен растеж, която позволява преобразуване и само-преобразуване. В основата си глобалното образование е социална практика. То е също така постоянна „подготовка“ за живот, при която придобиването на оперативни и емоционални компетенции за анализ и критическо мислене за света, дава възможност на учещите се да станат активни социални агенти.

– Основни насоки за глобално образование – концепция и методология за глобално образование за педагози и политици, Център Север-Юг, Съвет на Европа, 2011

Как да се включите

Редовни часове

При подготовката за Вашия редовен час бихте могли да опитате да свържете разискваната тема и нови понятия с глобалната реалност, с онова което се случва извън нашите географски граници. Бихте могли да прехвърлите мост към бъдещето и да провокирате учениците да потърсят отговори на въпроса как би изглеждал дадения проблем или дискутираната тема след няколко години, как те виждат своята роля в промяната, която би настъпила. Можете да направите това, като обогатите преподаването си с решаване на казуси, с дебати и ролеви игри, в които преди всичко давате водещата роля на учениците и по-малко предавате знания.

Час на класа

Ако имате повече време – в часа на класа, или в отделен час, който сте решили изцяло да посветите на дадена глобална тема можете да използвате помагала и ресурси, които са вече разработени и които ви дават достатъчно материали, включително примери и задачи, с които да въведете учениците в конкретен глобален проблем като взаимна зависимост, социална справедливост, междукултурно общуване, човешки права, устойчиво развитие. Център за приобщаващо образование също предлага такива на български език за начална, прогимназиална и гимназиална степен.

Доброволчество

Най-сетне, бихте могли да насърчите доброволчеството и да работите с Вашите ученици в извънкласни дейности в помощ на хора в неравностойно положение и подобряване на средата във Вашата общност, защото промяната в света може да започне от дома.

Като резултат, създадената от Вас учебна среда ще насърчи креативност и екипна работа за всички ученици, а общуването в клас ще бъде с взаимно уважение, открито споделяне на различни мнения и приемане на тези различия. Учениците ще могат да анализират световни проблеми и ще бъдат по-наясно, че представителите на различни културни общности виждат света по различен начин. Те ще почувстват училището като място, където могат да получат не просто информация, а актуални знания по глобални въпроси.

Източник: Лилия Кръстева, ЦПО

Профил на глобалния учител

Глобални компетенции на учителите са група от съществени знания, критично мислене, и действия, които подпомагат развитието на глобални компетенции у учащите. Един глобално компетентен преподавател:

  • Разполага със знания за света, критичните глобални проблеми, тяхното местно отражение, и културната среда на учащите;
  • Демонстрира интеркултурна чувствителност и приемане на различията;
  • Инкорпорира знанията и чувствителността си в практиката си в класната стая;
  • Развива уменията, които подхранват тези нагласи, знания и действия в учащите.
  • Преподавателят моделира социално отговорно поведение и създава възможности за учащите да се включат в социално отговорни дейности.

Източник: © NAFSA: Association of International Educators, 2015.

Абонамент за нашия бюлетин