Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище е най-голямата образователна институция в Област Търговище – 1250 ученици и 104 педагогически специалисти. Работата по спечелените европейски и национални проекти и по националните програми повишава качеството на образователния процес и степента на социализация на младите хора. Училището е единственото в Област Търговище, и сред малкото в страната, което предлага профилирано обучение по изкуства – музика, изобразително изкуство, хореография – от І до ХІІ клас. Предпочитани са и другите профили – хуманитарен, природни науки, математика, в които учениците придобиват компетентности, необходими за успешна реализация и активен граждански живот.

Sofia_21SOU

21 СОУ има традиции в областта на ученическото самооуправление, младежкото доброволчество и успешно прилага метода „ученици обучават ученици“.