Системно и планирано интегриране на принципите на глобалното образование в учебния процес по всички учебни предмети в начален и среден етап, в часовете на класния ръководител – 1054 ученици.
Училището е партньор с ОЦОСУР. Традиция е учениците да се включват в дейности като събиране и ревизиране на хартия за рециклиране в кампанията „Лист по лист”, почистване и естетизиране двора на училището;  пластмасови капачки, с благотворителна цел – за подпомагане закупуването на помощни съоръжения за хора с увреждания и на ковьоз за новородени.  Партньори сме на сдружение „Аз вярвам и помагам“.
Мотивиране на ученици за участие и реализиране на проекти, свързани с глобални теми: екология, доброволчество, благотворителност, функционална грамотност, идентичност, ненасилствено общуване и недискриминация.

Lovech_OU-HNikiforov

Споделяме идеята за Глобално образование и се ангажираме да допринесем с дейността си за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование.

Smolian_OU-YGagarin

„Да опазим околната среда” – изградихме цветарници от стари гуми в двора на училището с ученици и боядисахме оградите.